นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
214   คน
สถิติทั้งหมด
130946   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2557 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินตามนโยบาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลซำสูงประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๙) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การบรรจุและแต่งตั้งรองปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การบรรจุและแต่งตั้งรองปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเทศบาลตำบลซำสูง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจำง พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลซำสูงประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login