นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
211   คน
สถิติทั้งหมด
130943   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
เอกสารเผยแพร่
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 5 2.37M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4 1.3M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 1.19M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 7.49M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2 3.91M
ขอบ้านเลขที่ 119.4k
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 116.91k
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 116.55k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 153.06k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 118.46k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 128.51k
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 126.03k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 153.03k
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 118.58k
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 7.94M
คู่มือปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 1.17M
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 449.77k
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 112.38k
คู่มือปฏิบัติงานร้องทุกข์เทศบาลตำบลซำสูง 142.17k
วิชาการสัตวแพทย์ 4-9 110.5k
โภชนาการ 1-5 68k
ผู้ช่วยเภสัชกร 1-5 89k
ผดุงครรภ์สาธารณสุข 1-5 91k
ช่างสำรวจ 1-5 72k
ช่างศิลป์ 1-5 70.5k
ช่างโยธา 1-5 72k
ช่างภาพ 1-5 67k
ช่างไฟฟ้า 1-5 54.5k
ช่างผังเมือง 1-5 71k
ช่างเครื่องยนต์ 1-5 62.5k
ช่างเขียนแบบ 1-5 67.5k
จนท.ห้องสมุด 1-5 47k
จนท.สุขาภิบาล 1-5 91.5k
จนท.สวนสาธารณะ 1-5 58.5k
จนท.ส่งเสริมสุขภาพ 1-5 91k
จนท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1-5 92k
จนท.ศูนย์เยาวชน 1-5 66.5k
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-5 94k
จนท.วิทยาศาสตร์ 1-5 60k
จนท.พัสดุ 1-5 80.5k
จนท.พัฒนาชุมชน 1-5 61k
จนท.พยาบาล 1-5 97k
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-5 87k
จนท.ประชาสัมพันธ์ 1-5 60.5k
จนท.บันทึกข้อมูล 1-5 414.5k
จนท.ธุรการ 1-5 87k
จนท.เทศกิจ 1-5 58.5k
จนท.ทะเบียน 1-5 86k
จนท.ทะเบียน 1-5 86k
จนท.จัดเก็บรายได้ 1-5 69.5k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login