นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
209   คน
สถิติทั้งหมด
130941   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการบริหารความเสี่ยง 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การบริหารความเสี่ยง 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการบริหารความเสี่ยง 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการตรวจสอบประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการตรวจสอบระยะยาว 2567-2569 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามหนังสือที่ มท 0805.2/ว3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนการตรวจสอบประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
นโยบายการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Policy) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2564 (ฉบับเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login