นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
196   คน
สถิติทั้งหมด
130928   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายยในหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์และปลูกฝังทัศนคติในการต่อต้านทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลซำสูง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login