นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
195   คน
สถิติทั้งหมด
130927   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามหนังสือที่ มท 0805.2/ว3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร (Microsoft Word)
การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เอกสารบรรยาย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : ประเมินภายในองค์กร (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว443 ลงวันี่ 17 ก.ย. 2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รูปการจัดลำดับความเสี่ยง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว36 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว36 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การกำหนดประเภทงานของงานตรวจสอบภายใน (ที่ กค 0409.2/ว614 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว540 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางการตรวจสอบสำหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ที่ กค 0409.3/ว449 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2563) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค 0409.2/ว589 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบััติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ที่ กค 0409.2/ว118 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียนที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค 0409.2/ว326 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2560) โดยยกเลิกมาตรฐาน ตามหนังสือที่ กค 0408.2/ว366 ลงวันที่ 7 ต.ค. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login