นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
202   คน
สถิติทั้งหมด
130934   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
งานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กำหมดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญและการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมสภาสมัยสามัญ ปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1-4 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลซำสูง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ. 2547 และทีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login