นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
211   คน
สถิติทั้งหมด
130943   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 112.38k
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 82.5k
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 82k
การขออนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 82.5k
การรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 117.5k
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 86k
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 96k
การขจต่อใบอนุญาต 84k
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 83.5k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 90k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 87.5k
การขอใบอนุญาตรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 32 88k
การขจอนุญาตดัดแปลงหรือใข้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 1.22M
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 1.22M
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 88.5k
การยื่นจออนุญาตรื้อถอนอาคารตามาตรา 22 91k
การแจ้งการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 88k
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 86k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 91.5k
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 86.5k
การแจ้งถมดิน 84k
การแจ้งขุดดิน 88k
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 88.5k
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 87.5k
การชำระภาษีป้าย 89.5k
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 88.5k
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 87k
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์(ฟื้นฟู) ให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ 92.5k
การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยเหตุฉุกเฉีนต่าง ๆ 84.5k
การขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 86k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 105.5k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 109k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 99k
การเพิ่มชื่อโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 80k
การเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตรใบแจ้งย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 82.5k
คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 82k
การแจ้งจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 90k
การแจ้งขอแก้ไขรายการและจำหน่ายบุคคลในทะเบียนบ้าน 90.5k
การแจ้งขอคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน 90.5k
การแจ้งรื้อถอนบ้าน 90.5k
การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน การขอบ้านเลขที่ 91k
การย้ายปลายทาง 91k
การแจ้งย้ายเข้า 90k
การแจ้งย้ายออก 89k
การแจ้งตาย 94k
การแจ้งเกิด 109.5k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login