นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
208   คน
สถิติทั้งหมด
130940   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
คู่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 5 2.37M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4 1.3M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 3 1.19M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 7.49M
เทศบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2 3.91M
ขอบ้านเลขที่ 119.4k
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 116.91k
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 116.55k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 153.06k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 118.46k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 128.51k
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 126.03k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 153.03k
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 118.58k
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 7.94M
คู่มือปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 1.17M
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 449.77k
คู่มือปฏิบัติงานร้องทุกข์เทศบาลตำบลซำสูง 142.17k
เอกสารเผยแพร่ผลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 381.48k
การับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบวู้ตายเป็นใคร 67k
การแจ้งขอทำหน้าที่เจ้าบ้าน 68k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 111k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า1แห่ง 69.5k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 71.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผุ้ขอจดห้างหุ่นส่วนสามัญฯ 81.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างห้นส่วนจดทะเบียนฯ 83.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธรรมดา 84.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 82.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียนฯ 93.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ 89k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ 87.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียนฯ 93.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ 89k
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย๋ พ.ศ. กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธรรมดา 89k
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 97.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการค้า 92.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 92k
การจดทะบียนพาณิชย์เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา 86k
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา 33 78.5k
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 75k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 111k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 111k
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา34 91.5k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 87k
การขออนุญาตก่อสร้าอาคารตามมาตรา21 108k
การขออนุญตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 87.5k
การขอหนังสือรับรองการเกิด มาตรา 20 74k
การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 70k
การขอเลขที่บ้าน 70k
การขอรับใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 76.5k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login