นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
48556   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี 2559 

 สรุปรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 15  กรกฎาคม  2559)
ได้คะแนนผลการประเมินประสิทธิภาพ   คิดเป็นร้อยละ  91.17  โดยสรุปคะแนนแต่ละด้านคิดเป็นร้อยละ ดังนี้

  ด้านที่  1  ด้านการบริหารการจัดการ  คิดเป็นร้อยละ 90.00
  ด้านที่  2  ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  คิดเป็นร้อยละ  93.89  
  ด้านที่  3  ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  คิดเป็นร้อยละ  93.14
  ด้านที่  4  ด้านการบริการสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ  88.97

 ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login