ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลซำสูง มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 80 %
พอใจมาก 4.44 %
พอใจปานกลาง 4.44 %
พอใจน้อย 2.22 %
ควรปรับปรุง 8.89 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 45 คน