นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
48771   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (งวดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) 

 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 111 โครงการ/กิจกรรม โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  ปรากฏว่า

          โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการแล้ว รวม 94  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.68 โครงการที่ไม่ดำเนินการ    รวม 17  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  15.32

         จากการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการปฏิบัติงาน พบว่า

         จุดแข็ง  (Strengths)  เทศบาลตำบลซำสูง มีการวางแผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราการที่สามารถทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขความเสี่ยงหรือจุดอ่อนได้ทันที  ซึ่งการวางแผนการปฏิบัติราชการจะทำให้ผู้ปฏิบัติราชการสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้โดยง่าย และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรได้ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไป

         จุดอ่อน  (Weaknesses)  เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ ซึ่งเมื่อนำแผนปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์แผนการปฏิบัติราชการทั้งหมด จะทำให้เห็นว่า งานที่ไม่ได้มีการดำเนินการจะทำให้ร้อยละของงานที่ดำเนินการลดลง ซึ่งหากมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ก็จะทำให้แผนปฏิบัติราชการลดความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้โดยง่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและองค์กรในอนาคต

         โอกาส  (Opportunities)  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ได้นำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (LPA)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำและวางแผนการปฏิบัติราชการ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารราชการ  ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะทำให้องค์กรทราบว่าควรมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรงจุดไหน อย่างไร เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินหรือมีคะแนนการประเมินหรือมีคะแนนการประเมินที่ดี  ซึ่งหมายถึงเทศบาลตำบลซำสูงมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วย

         อุปสรรค  (Threats)  การไม่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในบางกิจกรรม/โครงการ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือในบางกิจกรรม/โครงการ อาจทำให้กากรดำเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดตามที่แบบประเมินแผนปฏิบัติราชการกำหนด  หรือไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมฯ/จังหวัดกำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้คะแนนประเมินต่ำ นำมาซึ่งข้อสังเกตว่าองค์กรขาดการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

         ดังนั้น  เพื่อใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต และนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่วางไว้ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่ดีต่อไป

 

                                                                               (ลงชื่อ)  สุชัญญา  ขันแข็ง   ผู้ออกรายงาน

                                                                                       (นางสุชัญญา  ขันแข็ง)

                                                                             นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  

                                                                          ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login