นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
48771   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการคมนาคม 
การเดินทางจากเทศบาลซำสูงไปยังตัวจังหวัดขอนแก่น   สามารถเดินทางได้  4  เส้นทาง  ดังนี้
          - ทางหลวงแผ่นดินสายซำสูง – กระนวน – ขอนแก่น         ระยะทาง    89    กิโลเมตร 
          - ทางหลวงแผ่นดินสายซำสูง – เชียงยืน – ขอนแก่น          ระยะทาง    45   กิโลเมตร
          - ทางหลวงชนบท  สายซำสูง – โคกสี – ขอนแก่น            ระยะทาง    36  กิโลเมตร
          - ทางหลวงชนบท  สายซำสูง – บ้านเข็ง – ขอนแก่น          ระยะทาง    31  กิโลเมตร
          การคมนาคม  การจราจร(ทางสายสำรอง) ถนนตรอกซอยในหมู่บ้านชุมชนมีจำนวน  89 สาย  ความยาว 62.875  กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน  55  สาย  ความยาว  13.575  กิโลเมตร  ถนนลาดยาง  จำนวน  2  สาย  ความยาว  6.753  กิโลเมตร  และถนนเพื่อการเกษตร  (ลูกรัง,ถนนดิน)  จำนวน  32  สาย  ความยาว  42.547 กิโลเมตร
ด้านการประปา  
          มีระบบประปาผิวดินของเทศบาลตำบลซำสูง  จำนวน  1  แห่ง  มีกำลังการผลิตวันละ 400   ลูกบาศก์เมตร ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลซำสูง และบ้านบ่อใหญ่  ตำบลคูคำ จำนวน  326 รายและยังมีระบบประปาบาดาลของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านบริหารจัดการกันเองครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลซำสูง
ด้านการไฟฟ้า
           การบริการด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนเขตเทศบาลตำบลซำสูงมีไฟฟ้าใช้อยู่ในความควบคุมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนแยกอำเภอซำสูง  การไฟฟ้าที่นำประโยชน์มีหลายประเภท  ได้แก่  บ้านพักอาศัยเพื่อการพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  ส่วนราชการ  และไฟฟ้าสาธารณะตามชุมชน จำนวน  374  จุด  ในเขตเทศบาลครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล  แต่ยังมีบางส่วนของชุมชนที่ต้องการให้มีการขยายไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้น  เพื่อให้เพียงพอกับความต้องของการประชาชน
ด้านการติดต่อสื่อสาร
             ในเขตเทศบาลตำบลซำสูง  มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน   4   แห่ง  นอกจากนั้นยังมีที่ตั้งเสาส่งสัญญาณในระบบโทรศัพท์มือถือจำนวน  4  แห่ง  ตลอดจนบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)  ให้บริการโทรศัพท์บ้านซึ่งมีคู่สายร้อยละ  60  ของครัวเรือน  ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล  ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว  และยังมีระบบ wifi ของเทศบาลตำบลซำสูง เพื่อบริการประชาชนในชุมชน ที่จุดสาธารณะศูนย์กลางของชุมชน  


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login