นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
48773   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลซำสูง

 

1. คำนำ

           ตามที่เทศบาลตำบลซำสูง ได้จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมาตรฐานที่ระเบียบกำหนด จากสภาพแวดล้อมการควบคุม ภารกิจ วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจและกิจกรรมดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อระบบควบคุมภายในที่จะต้องหาวิธีป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบ สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การรายงาน การติดตาม และประเมินผลให้มีความเพียงพอ และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรวมทั้งสรุปผลการประเมินความสำเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

          (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

          (2) การประเมินความเสี่ยง

          (3) กิจกรรมการควบคุม

          (4) สารสนเทศและการสื่อสาร

          (5) การติดตามประเมินผล

           ซึ่งการควบคุมภายในอาจตรวจพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดจุดอ่อนหรือความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ของระบบการควบคุมภายใน จากสภาพแวดล้อมการควบคุมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

 

2. วัตถุประสงค์

           เพื่อให้การปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ข้อ 6 ข้อ 7 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ข้อ 4 กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการบริหารให้เกิดความมั่นใจได้ว่า หน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเกิดผลคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนทรัพยากรในด้านอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจทุกชนิด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน

 

3. สายการบังคับบัญชา

           (1) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายในและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี และจะมอบหมายให้ผู้อื่นควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้

          (2) การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี หรือแผนการตรวจสอบพิเศษ โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีผ่านปลัดเทศบาล

          (3) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีผ่านปลัดเทศบาล กรณีเรื่องที่ตรวจพบมีความเสียหายต่อทางราชการอย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานผลการตรวจสอบให้นายกเทศมนตรีทราบทันที

 

4. อำนาจหน้าที่

           (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กำหนด และหรือตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกระทรวงการคลัง ตามควรแก่กรณี

          (2) ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในเทศบาลหรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลด้วย และให้มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

          (3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในหรือแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามเรื่องดังกล่าว เว้นแต่กรณีการตรวจพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการตรวจพบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติจากกิจกรรมการตรวจพบนั้นและพร้อมเข้าประเมินสถานการณ์จากการตรวจพบตามควรแก่กรณีแล้วรายงานผลผ่านปลัดเทศบาลให้นายกเทศมนตรีทราบ

          (4) การดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการบริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่หน่วยรับตรวจจงใจกระทำการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ หรือไม่สมควรในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไป ให้ผู้ตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกต หรือข้อทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี และสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สำคัญในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือให้ลดน้อยถอยลงตามแต่กรณี

 

5. ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

           (1) ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน

          (2) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

          (3) ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน และโครงการต่างๆ ของเทศบาลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนดโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม

          (4) ตรวจสอบและประเมินผลระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและรักษาความปลอดภัยในข้อมูลในด้านงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(5) ตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมิน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(6) ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี

(7) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดโดยคำนึงความพอเพียงและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

(8) รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

(9) ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

 

6. ความรับผิดชอบ

           (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการปฏิบัติของหน่วยงานของตนภายในกรอบ หรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป

          (2) หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของเทศบาลบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารกับหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ อันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          (3) หน่วยตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่มาผ่านมา ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และคู่มือหรือแนวการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

7. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน

           การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และดำเนินการตรวจสอบ สอบทาน การปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้น การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ทั้งความน่าเชื่อถือ และการสูญเสียทรัพยากรแบบไม่คุ้มค่าโดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธีทางในการนำไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง เครดิต เป็นต้น และที่จับต้องได้ ได้แก่  การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และการเพิ่มพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน และกระบวนการทั้งที่เป็นระหว่างกระบวนการและที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องในรูปของมูลค่าเพิ่ม

 

8. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

           หน่วยงานตรวจสอบภายใน พึงเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ตรวจสอบพบตามลำดับสายการบังคับบัญชาตาม ข้อ 3 และให้ปฏิบัติทันทีที่พร้อม ทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข และคำแนะนำเพื่อขจัดข้อขัดแย้ง กรณีไม่พบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องรายงานถึงการไม่พบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในอาจสงวนสิทธิการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระเป็นกลาง และทั้งปราศจากการแทรกแซงทุกกรณี

 

9. ความเป็นอิสระ

           หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมทั้งปวงของเทศบาล ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติภายในที่เป็นมาตรฐานที่ระเบียบกำหนด และไม่ต้องรับคำสั่งในการปฏิบัติงานใดๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่อันเกิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนหรือหน่วยงานอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีหน้าที่และพึงถือปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลเท่านั้น และพึงถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกัน ดังนี้

          (1) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545

          (2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

          (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

          (4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

 

10. สิทธิหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้

           (1) สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป หรือรวมถึงความเป็นอิสระในการจัดสรรทรัพยากร การกำหนดแผน และความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนดไว้

          (2) สิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในเทศบาล ในการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งที่เป็นรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช้รายงานทางการเงิน บันทึก ข้อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา การสัมภาษณ์ และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน

 

11. ข้อสงวนสิทธิ

      หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในมิให้มีสิทธิ  ดังนี้

           (1) การปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน

          (2) จัดทำหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน นอกเหนือจากรายงานตรวจสอบปกติ

          (3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ยกเว้น พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

 

12. คุณสมบัติ

      หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังนี้

           (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของพนักงานเทศบาลทุกกรณี

          (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบตามระเบียบกำหนดไว้เฉพาะ

          (3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร

          (4) เป็นผู้มีคุณธรรมปราศจากความลำเอียงและอคติ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเก็บรักษาความลับและความรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ

          (5) มีศีลธรรมวาจาและทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและองค์กร

                

 

ภารกิจงานในหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 7 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในลักษณะชำนาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย

1. ด้านงานตรวจสอบภายใน

          งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาวางอัตราเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

2.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตำบลซำสูง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรฐานในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลตำบลซำสูง

4.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

5.  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้อง ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

          6.  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของเทศบาลตำบลซำสูงบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

          7.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นอิสระ

          8.  การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  ด้านงานควบคุมภายใน

          งานควบคุมภายใน มีหน้าทีในการประสานงาน การบริการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ดังนี้

1) การให้คำแนะนำ/ติดตามประเมินผลและรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

2) การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

3) จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

 

3.  ด้านงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

          1) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานย่อยเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ รวมถึงเสนอปัญหา อุปสรรค ที่ทำให้แผนการปฏิบัติราชการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามตัวชี้วัดด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น

          2) ติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ก่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดีต่อไป

3) ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรมดีเด่น

 

4) ติดตามประเมินผลการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับภาคหน่วยงานและภาคกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login