นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
48771   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจำปี 2558 

         

ตามที่เทศบาลตำบลซำสูง ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ปรากฏผลคะแนนดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

1. การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

2. การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.

3. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5. การปรับปรุงภารกิจของ อปท.

6. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

45

35

30

15

10

20

10

34

20

22

15

5

18

4

75.56

57.14

73.33

100

50

90

40

รวม

165

118

71.52

 

 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

1. การบริหารงานบุคคล

2. การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น

125

55

114

51

91.20

92.73

รวม

180

165

91.67

 

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

1. การจัดทำงบประมาณและการพัสดุ

   1.1 ติดตามเรื่องการจัดทำงบประมาณของ อปท.

   1.2 การติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุ

2. การจัดเก็บรายได้

   2.1 การบริหารการจัดเก็บรายได้

   2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

   2.3 ผลการจัดเก็บรายได้

3. การบริหารการเงินและบัญชี

   3.1 การบริหารรายจ่าย

   3.2 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

4. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

5. การตรวจสอบภายใน

 

5

20

 

30

15

40

 

60

30

20

5

 

5

18

 

30

7

32

 

34

26

20

5

 

100

90

 

100

46.67

80

 

56.67

86.67

100

100

รวม

225

177

78.67

 

 

 

         

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ    

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

1. ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า

2. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ

3. ด้านระบบระบายน้ำ

4. ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

5. ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

6. ด้านการส่งเสริมกีฬา

7. ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ

8. ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

9. ด้านงานสาธารณสุข

10. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี

11. ด้านการส่งเสริมอาชีพ

12. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

13. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

14. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

15. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16. ด้านการศึกษา

20

20

5

10

15

15

10

15

40

10

10

30

15

5

20

20

15

20

5

10

8

15

10

15

18

10

8

30

13

0

20

16

75

100

100

100

53.33

100

100

100

45

100

80

100

86.67

0

100

80

รวม

260

213

81.92

 

รวมสรุปคะแนนทั้ง 4 ด้าน

หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ

1. ด้านการบริหารจัดการ

2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

3. การบริหารงานการเงินและการคลัง

4. การบริการสาธารณะ  

165

180

225

260

118

165

177

213

71.52

91.67

78.66

81.92

รวม

830

673

81.08

 

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลซำสูง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลการปฏิบัติราชการ จากคะแนนผลการปฏิบัติราชการที่ได้รับการประเมิน สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ ดังนี้

1.       การดำเนินการด้านขาดการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน ทำให้ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

2.       มีการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาใหม่ ที่มีกระบวนการที่ซับซ้อนและละเอียดมากยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้

1.       มีการดำเนินงานตามกระบวนงานที่ตัวชี้วัดกำหนดมากยิ่งขึ้น

2.       มีการวางแผนการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่กำหนดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการการปฏิบัติราชการดังกล่าวเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จึงเห็นควรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติราชการในแต่ละด้าน ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  

 

 

         

 


 ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login