นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
48771   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
กองการศึกษา 

กองการศึกษา  มีหัวหน้ากองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา  6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล  ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  งานธุรการ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้
 


งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
(2)  งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการด้านการศึกษา
(4)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(5)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(6)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(7)  งานปิด-เปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(8)  งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
(1)  การส่งเสริมกิจการศาสนา
(2)  การส่งเสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3)  การส่งเสริม  รักษา   และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตเทศบาล
(2)  การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
(3)  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
(4)  การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณ
(2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
(4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
(5)  งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
(8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
(9)  จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษา
(10)  งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(11)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
(12)  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
(13)  งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
(14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login