นายสวาท จันทหาร
นายสวาท จันทหาร
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานการติดตามดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน...
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร...
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
1   คน
สถิติทั้งหมด
49078   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
ลักษณะที่ตั้ง 

  ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ของเทศบาล
    เทศบาลตำบลซำสูงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกระนวน   อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่ในเขตเทศบาล  32. 94  ตร.กม.  มีระยะ ทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น  36  กม.     
    ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูงสภาพดินปนทราย  และพื้นที่บางส่วนเป็นดินเหนียว  มีลำห้วยไหลผ่าน  1  สาย     คือ  ห้วยสาย บาตร มีน้ำไหลผ่านช่วงฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ำเหลือในลำห้วยตลอดทั้งปี เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตรกรรม และประมงพื้นบ้านที่สำคัญ 
 
 อาณาเขตของเทศบาลซำสูง
  ที่ตั้งของเทศบาลตำบลซำสูง  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  ทิศเหนือ   มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต.ห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  
  ทิศใต้   มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต.คูคำ  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  
  ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ  ลำห้วยสายบาตร  อำเภอชื่นชม  จังหวัดมหาสารคาม  
  ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต.บ้านโนน,อบต.คูคำ  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  
   
 สภาพภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือน  กุมภาพันธ์  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแห้งแล้งมาก 
โดยเฉพาะเดือนเมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย  30  องศาเซลเซียส
  ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือต้นเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์  โดยเฉลี่ยอุณหภูมิ  23 องศา


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login