นายวรรธนะชัย  โพธิ์ศรี
นายวรรธนะชัย โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลซำสูง
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
62833   คน
เริ่มนับ 15 มกราคม 2557
คู่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 449.77k
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 400.42k
คู่มือปฏิบัติงานร้องทุกข์เทศบาลตำบลซำสูง 142.17k
เอกสารเผยแพร่ผลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 381.48k
การับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบวู้ตายเป็นใคร 67k
การแจ้งขอทำหน้าที่เจ้าบ้าน 68k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 111k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า1แห่ง 69.5k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 71.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผุ้ขอจดห้างหุ่นส่วนสามัญฯ 81.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างห้นส่วนจดทะเบียนฯ 83.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธรรมดา 84.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 82.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียนฯ 93.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ 89k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ 87.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียนฯ 93.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นต่างประเทศ 89k
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย๋ พ.ศ. กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลธรรมดา 89k
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 97.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ่นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการค้า 92.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 92k
การจดทะบียนพาณิชย์เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา 86k
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา 33 78.5k
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 75k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 111k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 111k
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา34 91.5k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 87k
การขออนุญาตก่อสร้าอาคารตามมาตรา21 108k
การขออนุญตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 87.5k
การขอหนังสือรับรองการเกิด มาตรา 20 74k
การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 70k
การขอเลขที่บ้าน 70k
การขอรับใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 76.5k
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท. 70k
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. 72k
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือชั่วคราว อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่ 73k
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท. 69.5k
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำ อปท ถึงแก่กรรม 71.5k
การขอรับบำเห็นจตกทอด กรณีลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม 75k
การขอเปลี่ยนู้ควบคุมงาน 73.5k
การขอใบอานุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 90.5k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ 108.5k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 85.5k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 86k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 73k
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ 102k
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 92k
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำ 67.5k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ตำบลกระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 0-4321-9097-8 โทรสาร. 0-4321-9097
Admin Login